Algemene voorwaarden

Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. | Shadow Comfort®

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Shadow Comfort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. | Shadow Comfort gevestigd aan de Nieuwendijk 90 te Someren (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 56472250;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. | Shadow Comfort een overeenkomst aangaat;
c. product: het product dat door Van den Eijnde Nettenverkoop wordt geleverd;
d. website shadowcomfort.nl: de website waarop de webshop van Van den Eijnde Nettenverkoop ter beschikking wordt gesteld;
e. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. | Shadow Comfort en de klant.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Van den Eijnde Nettenverkoop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de klant.
3.2. De door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.3. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Account
5.1. Het is niet verplicht een account aan te maken bij het plaatsen van een bestelling.
5.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de bestelprocedure via de website heeft doorlopen
6.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort de klant via de e-mail een bevestiging dat Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingsmail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden
6.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Annulering
7.1. Indien de bestelde producten voor de klant op maat worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat de door de klant gewenste afmetingen afwijken van de gangbare handelsafmetingen, dan kan de bestelling niet geannuleerd worden en is de klant verplicht de producten af te nemen en te betalen.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 9. Prijzen
9.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en worden inclusief btw weergegeven.
9.2. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
9.3. Opgegeven prijzen zijn inclusief transport

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

Artikel 11. Levering
11.1. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant.
11.2. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant zijnde een consument over op het moment waarop deze aan de klant zijn bezorgd.
11.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
11.4. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen
11.5. Indien de bestelde producten uit voorraad leverbaar zijn, dan heeft de klant de mogelijkheid de bestelling bij Van den Eijnde Nettenverkoop, vestiging Someren-Eind, op te halen.

Artikel 12. Leveringstermijn
12.1. Alle door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Van den Eijnde Nettenverkoop bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
12.2. Indien Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort contact op met de klant om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen. De klant zijnde een consument kan in een dergelijk geval de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding. De klant heeft niet het recht de overeenkomst, zoals omschreven in dit artikel, te ontbinden indien de producten naar de specificaties van de klant worden vervaardigd.
12.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.4. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 13. Herroepingsrecht
13.1. De klant zijnde een consument die via de website een product heeft besteld, heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de gehele bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en voorzien van de originele labels/verpakkingen. Via de e-mail orderbevestiging van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
13.2. Indien het product naar de specificaties van de klant is vervaardigd (maatwerk), dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel te ontbinden.
13.3. De klant dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst de producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
13.4. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de Van den Eijnde Nettenverkoop overeenkomstig artikel 16.8 aan de klant betaalt.
13.5. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de transportkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
13.6. Indien de klant ervoor heeft gekozen dat hij de producten ophaalt bij Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort, vestiging Someren-Eind, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen te ontbinden. Het is niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden nadat de klant de producten heeft opgehaald en derhalve de mogelijkheid heeft gehad om de producten te inspecteren.
13.7. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde aankoopbedrag restitueren.
13.8. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Van den Eijnde Nettenverkoop BV | Shadow Comfort
Nieuwendijk 90
5712 EN Someren
Nederland
13.9. Het herroepingsrecht, zoals omschreven in dit artikel, geldt niet voor de klant zijnde een bedrijf.

Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient te geschieden in euro’s
14.2. Betaling en facturatie geschiedt altijd vooraf
14.3. De klant kan de via de website bestelde producten o.a. op de volgende wijzen betalen via de aangegeven betaalmogelijkheden op de site.

Artikel 15. Verplichtingen van de klant
15.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort ter beschikking worden gesteld.
15.2. De klant vrijwaart Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
15.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
15.4. Indien de door of namens de klant opgegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Artikel 16. Klachten en garantie
16.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort gemeld te worden. De klant zijnde een bedrijf dient klachten m.b.t. zichtbare gebreken in ieder geval binnen 8 dagen na de levering aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort te melden.
16.2. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort meldt, dan is Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
16.3. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij de klantenservice van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort De klantenservice van Van den Eijnde Nettenverkoop is op de volgende wijzen bereikbaar:
Van den Eijnde Nettenverkoop B.V. | Shadow Comfort
Nieuwendijk 90
5712 EN Someren
Nederland
Tel: + 31 493 493491
Fax: + 31 493 490067
E-mail: info@shadowcomfort.nl
16.4. Klachten worden door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
16.5. Indien een klacht gegrond is, heeft Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort het recht naar haar keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze producten verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks nadat de klant de producten onverwijld aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort heeft teruggegeven.
16.6. Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product.
16.7. De factuur is het garantiebewijs.
16.8. De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort meldt;
b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of vernieling;
d. gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
16.9. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort heeft voldaan.
16.10. De klant dient Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort of de door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
17.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.4. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.5. Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d. die aan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort door of vanwege de klant met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, is Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort niet verantwoordelijk. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen en materialen onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort tegen alle aanspraken ter zake.
17.6. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
17.7. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort geleverde, sluit Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
17.8. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.
17.9. Indien Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort of haar ondergeschikten.
17.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort kan aanwenden. Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in – en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, internetstoring, defecten aan machines, virusinfectie of computervredebreuk door derden.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort ten gevolge waarvan Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort als de klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
20.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 21. Beveiliging en internet
21.1. Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 22. Samples
22.1. Is aan de klant een sample van het product verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1. Elke overeenkomst tussen Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Van den Eijnde Nettenverkoop | Shadow Comfort schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.